Súťaže

Cena Shimadzu 2019

SHIMADZU Corp. v zastúpení Shimadzu Slovakia organizačná zložka (SK) chce touto cestou posilniť svoju pozíciu na trhoch Slovenska a Českej republiky v oblasti analytických prístrojov, predstaviť SHIMADZU ako tradičnú japonskú značku a súčasne dať mladým vedcom možnosť prezentovať sa pred akademickou obcou a pred potenciálnymi zamestnávateľmi a súčasne dať partnerským firmám príležitosť mapovať vedecký potenciál akademických pracovísk.
Viac o súťaži

„IUPAC poster award“

Tak ako na minulých ročníkoch aj na tomto, budú udelené ocenenia IUPAC. Jedno pre najlepšiu posterovú prezentáciu PhD. študenta a druhé pre najlepšiu posterovú prezentáciu mladého vedeckého pracovníka do 35 rokov. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 71. zjazdu, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž postrov.

Cena dekana Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU

Tri ceny dekana udeľuje dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, pre mladých pracovníkov, postdokov, doktorandov a študentov FCHPT STU do 30 rokov za tri najlepšie vývesky vyššie menovaných účastníkov zjazdu.
Udeľujú sa tri finančné ceny, každá vo výške 100 EUR.

Cena Slovenskej chemickej spoločnosti

Cenu udeľuje predseda SCHS, za 2 najlepšie postery.
Udeľujú sa dve finančné ceny bez určenia poradia, každá vo výške 100 EUR.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

Cenu dekana udeľuje dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Zjazde chemikov konanom na Slovensku, za najoriginálnejší príspevok.
Udeľuje sa finančná cena vo výške 100 EUR.